KVKK Başvuru Formu

Son Güncelleme 15.05.2022 10:04

ELRA - GLOBAL BİLGİSAYAR KONTROL SİSTEMLERİ SAN.VE TİC. LTD. ŞTİ.

 

VERİ SAHİBİ BAŞVURU FORMU

1.     Başvuru Yöntemi

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 13’üncü maddesinin birinci fıkrası uyarınca; veri sorumlusu olan Şirketimize Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 11’inci maddesinde kişisel verilerinin işlenmesine ilişkin olarak mevcut olan haklarınızla ilgili olarak yapılacak başvuruların yazılı olarak veya Kişisel Verilerin Korunması Kurulu (“Kurul”) tarafından belirlenen diğer yöntemlerle tarafımıza iletilmesi gerekmektedir.

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (“KVKK”) 11. Maddesinde sayılan haklarınız kapsamındaki taleplerinizi, işbu formun birer çıktısını alarak, Kanun’un 13. Maddesi ile Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’in 5. Maddesi gereğince, aşağıda açıklanan yöntemlerden biriyle başvurunuzu Şirketimize iletebilirsiniz.

 

BAŞVURU

YÖNTEMİ

BAŞVURU

YAPILACAK ADRES

BAŞVURUDA

BELİRTİLECEK BİLGİ

Şirketimizin sisteminde kayıtlı bulunan elektronik posta adresiniz kullanılmak suretiyle

gbks@gbks.com.tr

E-posta’nın konu kısmına “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Bilgi Talebi” yazılacaktır.

Yazılı olarak ıslak imzalı şahsen başvuru veya noter vasıtasıyla

Vatan Cd. No:33/1 Fatih - İstanbul

Belgenin üzerine “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında Bilgi Talebi” yazılacaktır.

Kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi ile

 

E-posta’nın konu kısmına “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Bilgi Talebi” yazılacaktır.

 

Ayrıca, Kurul’un belirleyeceği diğer yöntemler duyurulduktan sonra bu yöntemler üzerinden de başvuruların ne şekilde alınacağı Şirketimizce duyurulacak ve başvuru sürecine ilişkin güncelleme yapılabilecektir.

Başvuruda yer alan talepleriniz, talebin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır. Ücret hususunda, Veri Sorumlusuna Başvuru Usul Ve Esasları Hakkında Tebliğ’in 7. Maddesindeki yazılı hususlar saklıdır.

Sürece ilişkin cevaplarımız ilgili Kanun’un 13’üncü maddesi hükmü gereğince yazılı veya elektronik ortamdan tarafınıza ulaştırılacaktır.

İşbu Başvuru Formu, Şirketimiz ile olan ilişkiniz tespit edilerek ve varsa, Şirketimiz tarafından işlenen kişisel verilerinizi eksiksiz olarak belirleyerek ilgili başvurunuza doğru ve kanuni süresi içerisinde cevap verilebilmesi için tanzim edilmiştir. Hukuka aykırı ve haksız bir şekilde veri paylaşımından kaynaklanabilecek hukuki risklerin bertaraf edilmesi ve özellikle kişisel verilerin güvenliğinin sağlanması amacıyla, kimlik ve yetki tespiti için Şirketimiz ek evrak ve malumat talep etme hakkını saklı tutar. Form kapsamında iletmekte olduğunuz taleplerinize ilişkin bilgilerin doğru ve güncel olmaması ya da yetkisiz başvuru yapılması halinde, Şirketimiz, söz konusu yanlış bilgi ya da yetkisiz başvuru kaynaklı taleplerden dolayı sorumluluk kabul etmemektedir.

 

2.     Kimlik ve İletişim Bilgileriniz

 

Ad- soyadı

:

 

T.C. Kimlik Numarası/ Diğer Ülke Vatandaşları İçin Pasaport Numarası veya Vergi Kimlik Numarası

 :

 

Tebligata Esas   Yerleşim                 Yeri Adresi/ İşyeri Adresi

:

 

Cep Telefonu

:

 

Sabit Telefon Numarası

:

 

E- posta Adresi

:

 

 

3.     Şirketimiz ile Olan İlişkiniz

☐  Müşteri    

☐  Ziyaretçi

☐  İş Ortağı

☐  Diğer

………………………………………………………………

………………………………………………………………

………………………………………………………………

Yukarıda belirtilen ilişki kapsamındaki detayları belirtiniz:

……………………………………..…………………………………….……………...………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

☐  Eski Çalışan

Çalıştığım Yıllar:

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Kurum-Kuruluş Çalışanı

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

☐  İş Başvurusu / Özgeçmiş Paylaşımı

Tarih:

…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

☐  Üçüncü Kişi Firma Çalışanı

Lütfen çalıştığınız firma ve pozisyon bilgisini belirtiniz.

…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

 

 

 

 

 

4.     Lütfen talebinize uygun ifadenin veya ifadelerin yanındaki kutucuklara işaret koyunuz.

Şirketinizin hakkımda kişisel veri işleyip işlemediğini öğrenmek istiyorum.

 

Eğer şirketiniz hakkımda kişisel veri işliyorsa bu veri işleme faaliyetleri hakkında bilgi talep ediyorum.

 

Eğer şirketiniz hakkımda kişisel veri işliyorsa bunların işlenme amacını ve işlenme amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenmek istiyorum.

 

Eğer kişisel verilerim yurtiçinde veya yurtdışında üçüncü kişilere aktarılıyorsa bu üçüncü kişileri bilmek istiyorum.

 

Kişisel verilerimin eksik veya yanlış işlendiğini düşünüyorum ve bunların düzeltilmesini istiyorum.

 

Kişisel Verilerimin kanun ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak işlenmesi olmasına rağmen, kişisel verilerimin silinmesini istiyorum.

 

Eksik ve yanlış işlendiğini düşündüğüm kişisel verilerimin aktarıldığı üçüncü kişiler nezdinde de düzeltilmesini istiyorum.

 

Silinmesini talep ettiğim kişisel verilerimin aktarılan üçüncü kişiler nezdinde de silinmesini istiyorum.

 

Şirketiniz tarafından işlenen kişisel verilerim münhasıran otomatik sistemler veya yarı otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edildiğini ve bu analiz neticesinde şahsım aleyhine bir sonuç doğduğunu düşünüyorum. Bu sonuca itiraz ediyorum.

 

 

5.     Lütfen KVKK kapsamındaki talebinizi detaylı olarak belirtiniz:

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………


6.     Lütfen başvurunuza vereceğimiz yanıtın tarafınıza bildirilme yöntemini seçiniz:

 

 Adresime gönderilmesini istiyorum


 E- posta adresime gönderilmesini istiyorum.

 Elden teslim almak istiyorum. (Vekaleten teslim alınması durumunda noter tasdikli vekaletname veya yetki belgesi olması gerekmektedir.)

Şirketinize yapmış olduğum başvurumun KVKK 13. Maddesi uyarınca değerlendirilerek tarafıma yukarıda belirttiğim bilgilendirme yöntemi ile yanıt verilmesini talep ederim.

 

 

Başvuru Sahibi (Kişisel Veri Sahibi)

Adı Soyadı:

Başvuru Tarihi:

İmza:

 


Yukarı çık